Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Ailgylchu [Addasu ]
Ailgylchu yw'r broses o drosi deunyddiau gwastraff i ddeunyddiau a gwrthrychau newydd. Mae'n ddewis arall i waredu gwastraff "confensiynol" sy'n gallu arbed deunydd ac yn helpu i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr (o gymharu â chynhyrchu plastig, er enghraifft). Gall ailgylchu atal gwastraff deunyddiau a allai fod yn ddefnyddiol a lleihau'r defnydd o ddeunyddiau crai ffres, a thrwy hynny leihau: defnyddio ynni, llygredd aer (rhag llosgi), a llygredd dŵr (o safleoedd tirlenwi).Mae ailgylchu yn elfen allweddol o leihau gwastraff modern a dyma'r trydydd elfen o'r hierarchaeth gwastraff "Lleihau, Ailddefnyddio ac Ailgylchu".Mae rhai safonau ISO yn ymwneud ag ailgylchu megis ISO 15270: 2008 ar gyfer gwastraff plastig ac ISO 14001: 2004 ar gyfer rheoli rheolaeth amgylcheddol ar ymarfer ailgylchu.Mae deunyddiau ailgylchadwy yn cynnwys sawl math o wydr, papur, a chardfwrdd, metel, plastig, teiars, tecstilau ac electroneg. Ystyrir hefyd ailgylchu compostio neu ailddefnyddio gwastraff bioddiraddadwy arall, megis bwyd neu wastraff gardd. Mae deunyddiau i'w hailgylchu naill ai'n cael eu dwyn i ganolfan gasglu neu eu codi o'r palmant, yna eu didoli, eu glanhau a'u hailbrosesu i ddeunyddiau newydd sydd wedi'u pennu ar gyfer gweithgynhyrchu.Yn yr ystyr mwyaf, byddai ailgylchu deunydd yn cynhyrchu cyflenwad newydd o'r un deunydd - er enghraifft, byddai papur swyddfa a ddefnyddir yn cael ei droi'n bapur swyddfa newydd neu ewyn polystyren a ddefnyddir yn bolystyren newydd. Fodd bynnag, mae hyn yn aml yn anodd neu'n rhy ddrud (o'i gymharu â chynhyrchu'r un cynnyrch o ddeunyddiau crai neu ffynonellau eraill), felly mae "ailgylchu" llawer o gynhyrchion neu ddeunyddiau yn golygu eu hailddefnyddio wrth gynhyrchu gwahanol ddeunyddiau (er enghraifft, bwrdd papur) yn lle hynny.Ffurf arall o ailgylchu yw achub rhai deunyddiau o gynhyrchion cymhleth, naill ai oherwydd eu gwerth cynhenid ​​(fel plwm o batris car, neu aur o fyrddau cylchdaith), neu oherwydd eu natur beryglus (ee, symud a ailddefnyddio mercwri o thermometrau a thermostatau)..
[Bwrdd papur]
1.Hanes
1.1.Gwreiddiau
1.2.Rhyfel
1.3.Y Rhyfel Byd Cyntaf
2.Deddfwriaeth
2.1.Cyflenwad
2.2.Y galw gorfodol gan y Llywodraeth
3.Ailgylchu
3.1.Ansawdd y deunydd ailgylchu
3.2.Cynllun gweithredu ailgylchu ansawdd (Yr Alban)
4.Ailgylchu gwastraff defnyddwyr
4.1.Casgliad
4.1.1.Casgliad ymyl y palmant
4.1.2.Canolfannau prynu-cefn
4.1.3.Canolfannau galw heibio
4.1.4.Ailgylchu wedi'i ddosbarthu
4.2.Trefnu
4.3.Rinsio
5.Ailgylchu gwastraff diwydiannol
5.1.Ailgylchu gwastraff
5.2.Ailgylchu plastig
5.2.1.Ailgylchu ffisegol
5.2.2.Ailgylchu cemegol
5.2.3.Pyrolysis plastig gwastraff i olew tanwydd
6.Codau ailgylchu
7.Effaith economaidd
8.Dadansoddiad cost-fudd
8.1.Masnachu mewn deunyddiau ailgylchadwy
9.Beirniadaeth ac ymatebion
9.1.Ynni a llifau deunydd
9.2.Costau
9.3.Amodau gwaith
9.4.Effaith amgylcheddol
9.5.Colli incwm posibl a chostau cymdeithasol
10.Cyfraddau cyfranogiad y cyhoedd
11.Cylchgronau cysylltiedig
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh