Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Marchnad: economeg [Addasu ]
Mae marchnad yn un o'r llu o fathau o systemau, sefydliadau, gweithdrefnau, cysylltiadau cymdeithasol ac isadeileddau lle mae pleidiau'n cymryd rhan mewn cyfnewid. Er y gall pleidiau gyfnewid nwyddau a gwasanaethau trwy fagu, mae'r rhan fwyaf o farchnadoedd yn dibynnu ar werthwyr sy'n cynnig eu nwyddau neu wasanaethau (gan gynnwys llafur) yn gyfnewid am arian gan brynwyr. Gellir dweud mai marchnad yw'r broses y sefydlir prisiau nwyddau a gwasanaethau ar eu cyfer. Mae marchnadoedd yn hwyluso masnach ac yn galluogi dosbarthu a dyrannu adnoddau mewn cymdeithas. Mae marchnadoedd yn caniatáu i unrhyw eitem fasnachu gael ei werthuso a'i brisio. Mae marchnad yn ymddangos yn fwy neu lai yn ddigymell neu gellir ei hadeiladu'n fwriadol gan ryngweithio dynol er mwyn galluogi cyfnewid hawliau (gweler perchenogaeth) o wasanaethau a nwyddau. Yn gyffredinol, mae marchnadoedd yn disodli economïau rhodd ac yn aml maent yn cael eu cynnal yn eu lle trwy reolau ac arferion, fel ffi bwth, prisio cystadleuol, ffynhonnell nwyddau ar werth (cynnyrch lleol neu gofrestru stoc), a bygythiad milwrol neu heddlu os yw'r rheolau hyn yn wedi torri.Gall marchnadoedd amrywio gan gynhyrchion (nwyddau, gwasanaethau) neu ffactorau (llafur a chyfalaf) a werthir, gwahaniaethu ar gynnyrch, lle mae cyfnewidfeydd yn cael eu cario, prynwyr wedi'u targedu, hyd, proses werthu, rheoleiddio llywodraeth, trethi, cymorthdaliadau, isafswm cyflog, cyfreithlondeb cyfnewid, hylifedd, dwysedd dyfalu, maint, crynodiad, anghymesur cyfnewid, prisiau cymharol, anwadalrwydd ac estyniad daearyddol. Gall ffiniau daearyddol marchnad amrywio'n sylweddol, er enghraifft y farchnad fwyd mewn un adeilad, y farchnad eiddo tiriog mewn dinas leol, y farchnad defnyddwyr mewn gwlad gyfan, neu economi bloc masnach ryngwladol lle mae'r un rheolau yn berthnasol trwy gydol. Gall marchnadoedd fod yn fyd-eang hefyd, er enghraifft y fasnach diemwnt byd-eang. Gellir dosbarthu economïau cenedlaethol, er enghraifft fel marchnadoedd datblygedig neu farchnadoedd sy'n datblygu.Yn economeg prif ffrwd, cysyniad marchnad yw unrhyw strwythur sy'n caniatáu i brynwyr a gwerthwyr gyfnewid unrhyw fath o nwyddau, gwasanaethau a gwybodaeth. Mae cyfnewid nwyddau neu wasanaethau, gyda neu heb arian, yn drafodiad. Mae cyfranogwyr y farchnad yn cynnwys yr holl brynwyr a gwerthwyr sy'n dda sy'n dylanwadu ar ei bris, sy'n bwnc mawr o astudio economeg ac mae wedi arwain at nifer o ddamcaniaethau a modelau sy'n ymwneud â lluoedd marchnad sylfaenol y cyflenwad a'r galw. Pwnc mawr o ddadl yw faint y gellir ystyried bod marchnad benodol yn "farchnad rydd", sy'n rhydd o ymyrraeth gan y llywodraeth. Mae microeconomeg yn draddodiadol yn canolbwyntio ar astudiaeth o strwythur y farchnad ac effeithlonrwydd cydbwysedd y farchnad; pan nad yw'r olaf (os yw'n bodoli) yn effeithlon, yna dywed economegwyr fod methiant yn y farchnad wedi digwydd. Fodd bynnag, nid yw bob amser yn glir sut y gellir gwella dyraniad adnoddau gan fod yna bob amser y posibilrwydd o fethiant y llywodraeth..
[Sefydliad]
1.Mathau o farchnadoedd
1.1.Marchnadoedd defnyddwyr ffisegol
1.2.Marchnadoedd busnes corfforol
1.3.Marchnadoedd anarferol
1.4.Marchnadoedd ariannol
1.5.Marchnadoedd anawdurdodedig ac anghyfreithlon
2.Mecanweithiau marchnadoedd
3.Astudiaeth o farchnadoedd
3.1.Economeg
3.2.Marchnata
3.3.Cymdeithaseg
3.4.Daearyddiaeth economaidd
3.5.Anthropoleg
4.Modelu mathemategol
4.1.Paramedrau maint
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh