Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Manwerthu
1.Etymology
2.Hanes
2.1.Manwerthu yn hynafol
2.2.Manwerthu yn Ewrop Ganoloesol
2.3.Manwerthu yn y 17eg, 18fed a 19eg ganrif
2.4.Manwerthu yn y cyfnod modern
3.Strategaeth fanwerthu [Addasu ]
Defnyddir y gwahaniaeth rhwng gwneud penderfyniadau "strategol" a "rheolaethol" yn aml i wahaniaethu rhwng "dau gam sydd â nodau gwahanol ac yn seiliedig ar wahanol offer cysyniadol. Mae cynllunio strategol yn ymwneud â'r dewis o bolisïau sy'n anelu at wella sefyllfa gystadleuol y cwmni, gan ystyried o heriau a chyfleoedd a gynigir gan yr amgylchedd cystadleuol. Ar y llaw arall, mae gwneud penderfyniadau rheolaethol yn canolbwyntio ar weithredu targedau penodol. "
Mewn manwerthu, mae'r cynllun strategol wedi'i gynllunio i osod y weledigaeth a darparu arweiniad ar gyfer gwneuthurwyr penderfyniadau manwerthu a rhoi amlinelliad o sut y bydd y cymysgedd cynnyrch a gwasanaeth yn gwneud y gorau o foddhad cwsmeriaid. Fel rhan o'r broses cynllunio strategol, mae'n arferol i gynllunwyr strategol gynnal sgan amgylcheddol fanwl sy'n ceisio nodi tueddiadau a chyfleoedd yn yr amgylchedd cystadleuol, amgylchedd y farchnad, amgylchedd economaidd ac amgylchedd gwleidyddol statudol. Fel arfer caiff y strategaeth fanwerthu ei ddyfeisio bob 3-5 mlynedd gan y prif swyddog gweithredol.
Mae'r dadansoddiad manwerthu strategol fel arfer yn cynnwys elfennau canlynol:


* Dadansoddiad o'r farchnad


Maint y farchnad, cam y farchnad, cystadleurwydd y farchnad, atyniad y farchnad, tueddiadau'r farchnad
* Dadansoddiad cwsmeriaid


Sefyllu'r farchnad, proffil demograffig, daearyddol a seicolegol, gwerthoedd ac agweddau, arferion siopa, dewisiadau brand, dadansoddiad o anghenion a dymuniadau, arferion cyfryngau
* Dadansoddiad mewnol


Galluoedd eraill e.e. gallu adnoddau dynol, gallu technolegol, gallu ariannol, gallu i gynhyrchu economïau ar raddfa neu economïau cwmpas, cysylltiadau masnach, enw da, lleoliad, perfformiad yn y gorffennol
* Dadansoddiad cystadleuaeth


Argaeledd dirprwyon, cryfderau a gwendidau'r cystadleuydd, mapio canfyddiadol, tueddiadau cystadleuol
* Adolygiad o gymysgedd cynnyrch


Gwerthu fesul troedfedd sgwâr, cyfraddau trosiant stoc, proffidioldeb fesul llinell gynnyrch
* Adolygiad o sianeli dosbarthu


Amseroedd arweiniol rhwng trefnu a chyflwyno, cost dosbarthu, cost effeithlonrwydd cyfryngwyr
* Gwerthusiad o economeg y strategaeth


Dadansoddiad cost-fudd o weithgareddau a gynlluniwydAr ddiwedd y dadansoddiad manwerthu, dylai'r marchnadoedd adwerthu gael syniad clir o ba grwpiau o gwsmeriaid fydd y targed o weithgareddau marchnata. Mae astudiaethau ymchwil yn awgrymu bod perthynas gref rhwng sefyllfa storfa a statws economaidd-gymdeithasol cwsmeriaid. Yn ogystal, mae gan y strategaeth fanwerthu, gan gynnwys ansawdd y gwasanaeth, gysylltiad arwyddocaol a chadarnhaol â theyrngarwch cwsmeriaid. Mae strategaeth farchnata yn amlinellu'n effeithiol pob agwedd allweddol ar gynulleidfa, demograffeg, dewisiadau a dargedir gan gwmnïau. Mewn marchnad hynod gystadleuol, mae'r strategaeth fanwerthu yn sefydlu cynaliadwyedd hirdymor. Mae'n canolbwyntio ar gydberthnasau cwsmeriaid, gan bwysleisio pwysigrwydd gwerth ychwanegol, boddhad cwsmeriaid ac yn tynnu sylw at sut mae sefyllfa'r farchnad yn apelio at grwpiau targed o gwsmeriaid.
4.Y gymysgedd marchnata manwerthu
4.1.Cynnyrch
4.1.1.Cynnyrch amrywiol
4.1.2.Gwasanaeth cwsmeriaid a gwasanaethau ategol
4.1.2.1.Mathau o wasanaeth cwsmeriaid
4.2.Lle
4.2.1.Lleoliad
4.3.Strategaeth a thactegau prisio
4.3.1.Tactegau Prisio
4.4.Personél a staffio
4.4.1.Gwerthu a thechnegau gwerthu
4.5.Hyrwyddo
4.6.Cyflwyniad
4.6.1.Dylunio mannau manwerthu
5.Proffiliau siopwyr
6.Fformat manwerthu: mathau o siopau manwerthu
6.1.Math manwerthu yn ōl cynnyrch
6.2.Mathau manwerthu yn ôl strategaeth farchnata
6.3.Mathau manwerthu eraill
7.10 prif fanwerthwr byd-eang
7.1.Cystadleuaeth
8.Heriau
9.Ystadegau ar gyfer gwerthiannau manwerthu cenedlaethol
9.1.Unol Daleithiau
9.2.Canol Ewrop
9.3.Byd
10.Cydgrynhoi
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh