Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Unol Daleithiau
1.Etymology
2.Hanes
2.1.Pobl brodorol a hanes cyn-Columbinaidd
2.2.Aneddiadau Ewropeaidd
2.2.1.Effeithiau ar a rhyngweithio â phoblogaethau brodorol
2.3.Annibyniaeth ac ehangiad (1776-1865)
2.4.Eraill Rhyfel Cartref ac Adluniad
2.5.Mewnfudo, ehangu a diwydiannu pellach
2.6.Y Rhyfel Byd Cyntaf, Dirwasgiad Mawr, a'r Ail Ryfel Byd
2.7.Rhyfel Oer a oes hawliau sifil
2.8.Hanes cyfoes
3.Daearyddiaeth, hinsawdd, a'r amgylchedd
3.1.Bywyd Gwyllt
4.Demograffeg
4.1.Poblogaeth [Addasu ]
Amcangyfrifodd Biwro Cyfrifiad yr Unol Daleithiau mai poblogaeth y wlad oedd 323,425,550 o Ebrill 25, 2016, ac i ychwanegu 1 person (enillion net) bob 13 eiliad, neu tua 6,646 o bobl y dydd. Roedd poblogaeth yr Unol Daleithiau bron wedi'i chwarteru bron yn ystod yr 20fed ganrif, o tua 76 miliwn yn 1900. Y drydedd genedl fwyaf poblog yn y byd, ar ôl Tsieina ac India, yr Unol Daleithiau yw'r unig genedl ddiwydiannol fawr lle rhagwelir cynnydd mawr yn y boblogaeth. Yn y 1800au roedd gan y fenyw gyffredin 7.04 o blant, erbyn y 1900au roedd y nifer hwn wedi gostwng i 3.56. Ers y 1970au cynnar, mae'r gyfradd geni wedi bod islaw'r gyfradd gyfnewid o 2.1 gyda 1.86 o blant i bob menyw yn 2014. Mae mewnfudo a anwyd dramor wedi achosi i boblogaeth yr Unol Daleithiau barhau â'i gynnydd cyflym gyda'r boblogaeth a anwyd dramor yn dyblu o bron i 20 miliwn yn 1990 i drosodd 40 miliwn yn 2010, sy'n cynrychioli un rhan o dair o'r boblogaeth yn cynyddu. Cyrhaeddodd y boblogaeth a anwyd dramor 45 miliwn yn 2015.Mae gan yr Unol Daleithiau gyfradd enedigol o 13 fesul 1,000, sy'n 5 genedigaeth o dan gyfartaledd y byd. Mae ei gyfradd twf poblogaeth yn gadarnhaol ar 0.7%, yn uwch na nifer o wledydd datblygedig. Yn y flwyddyn ariannol 2015, rhoddwyd mwy o filiwn o fewnfudwyr (y rhan fwyaf ohonynt yn mynd trwy aduniad teuluol) yn gartref cyfreithiol. Mecsico fu'r brif ffynhonnell o drigolion newydd ers Deddf Mewnfudo 1965. Mae Tsieina, India, a'r Philippines wedi bod yn y pedair gwlad uchaf sy'n anfon pob blwyddyn ers y 1990au. O 2012, mae tua 11.4 miliwn o drigolion yn fewnfudwyr anghyfreithlon. O 2015, mae 47% o'r holl fewnfudwyr yn Sbaenaidd, 26% yn Asiaidd, 18% yn wyn ac 8% yn ddu. Mae canran yr ymfudwyr sy'n Asiaidd yn cynyddu tra bo'r ganran sy'n Sbaenaidd yn gostwng.Mae lleiafrifoedd (fel y'u diffinnir gan Biwro y Cyfrifiad fel pob un sy'n agos at gwynion nad ydynt yn Sbaenaidd, nad ydynt yn aml-hyrwyddol) yn gyfystyr â 37.2% o'r boblogaeth yn 2012 a thros 50% o blant o dan un oed, a rhagamcanir mai hwy yw'r mwyafrif erbyn 2044.Yn ôl arolwg a gynhaliwyd gan Sefydliad Williams, mae naw miliwn o Americanwyr, neu oddeutu 3.4% o'r boblogaeth oedolion yn nodi eu bod yn gyfunrywiol, yn ddeurywiol neu'n drawsrywiol. Daeth arolwg Poll Gallu 2016 hefyd i'r casgliad bod 4.1% o oedolion Americanwyr yn cael eu nodi fel LGBT. Daeth y ganran uchaf o Ardal Columbia (10%), tra'r oedd y wladwriaeth isaf yn Gogledd Dakota yn 1.7%. Mewn arolwg yn 2013, canfu'r Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau bod 96.6% o Americanwyr yn nodi'n syth, tra bod 1.6% yn dynodi'n hoyw neu'n lesbiaidd, ac mae 0.7% yn dynodi eu bod yn ddeurywiol.Yn 2010, roedd poblogaeth yr Unol Daleithiau yn cynnwys amcangyfrif o 5.2 miliwn o bobl â rhywfaint o hynafiaeth Indiaidd Americanaidd neu Brodorol Alaska (2.9 miliwn yn unig o hynafiaeth o'r fath) a 1.2 miliwn gyda rhywfaint o hynafiaid Hawaiaidd neu Fôr Tawel brodorol (0.5 miliwn yn unig). Roedd y cyfrifiad yn cyfrif mwy na 19 miliwn o bobl o "Rhai Rhai Arall" nad oeddent yn "gallu adnabod gydag unrhyw" o'i bum categori hil swyddogol yn 2010, dros 18.5 miliwn (97%) ohonynt o ethnigrwydd Sbaenaidd.Mae twf poblogaeth Americanaidd Sbaenaidd a Latino (y termau yn cael eu cyfnewid yn swyddogol) yn duedd ddemograffig fawr. Mae'r 50.5 miliwn o Americanwyr o dras Sbaenaidd yn cael eu nodi fel rhannu "ethnigrwydd" penodol gan y Biwro Cyfrifiad; Mae 64% o Americanwyr Sbaenaidd o ddisgyn Mecsicanaidd. Rhwng 2000 a 2010, cynyddodd poblogaeth Sbaenaidd y wlad 43% tra cododd y boblogaeth nad oedd yn Sbaenaidd ond 4.9%. Mae llawer o'r twf hwn yn dod o fewnfudo; yn 2007, roedd 12.6% o boblogaeth yr Unol Daleithiau yn cael eu geni dramor, gyda 54% o'r ffigwr hwnnw yn cael ei eni yn America Ladin.Mae tua 82% o Americanwyr yn byw mewn ardaloedd trefol (gan gynnwys maestrefi); mae tua hanner y rhai yn byw mewn dinasoedd gyda phoblogaethau dros 50,000.Mae gan yr Unol Daleithiau nifer o glystyrau o ddinasoedd a elwir yn megaregions, y mwyaf yw Megalopolis Great Lakes a ddilynir gan y Gogledd-ddwyrain Megalopolis a Southern California. Yn 2008, roedd gan 273 o fwrdeistrefi ymgorffori poblogaethau dros 100,000, roedd gan naw dinas fwy na miliwn o drigolion, a chafodd pedwar dinas byd-eang dros ddwy filiwn (Efrog Newydd, Los Angeles, Chicago a Houston). Mae 52 o ardaloedd metropolitan gyda phoblogaethau yn fwy nag un miliwn. O'r 50 ardal metro sy'n tyfu gyflymaf, mae 47 yn y Gorllewin neu'r De. Tyfodd mwy na miliwn o bobl rhwng 2000 a 2008 yn ardaloedd metro San Bernardino, Dallas, Houston, Atlanta, a Phoenix..
[Trawsrywiol]
4.2.Iaith
4.3.Crefydd
4.4.Strwythur teuluol
5.Llywodraeth a gwleidyddiaeth
5.1.Adrannau gwleidyddol
5.2.Partļon ac etholiadau
5.3.Cysylltiadau tramor
5.4.Cyllid y Llywodraeth
5.5.Milwrol
6.Gorfodaeth y gyfraith a throsedd
7.Economi
7.1.Incwm, tlodi a chyfoeth
8.Seilwaith
8.1.Cludiant
8.2.Ynni
8.3.Cyflenwad dŵr a glanweithdra
9.Addysg
10.Diwylliant
10.1.Bwyd
10.2.Llenyddiaeth, athroniaeth, a'r celfyddydau
10.3.Cerddoriaeth
10.4.Sinema
10.5.Chwaraeon
10.6.Cyfryngau
11.Gwyddoniaeth a thechnoleg
12.Iechyd
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh