Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Unol Daleithiau
1.Etymology
2.Hanes
2.1.Pobl brodorol a hanes cyn-Columbinaidd
2.2.Aneddiadau Ewropeaidd
2.2.1.Effeithiau ar a rhyngweithio â phoblogaethau brodorol
2.3.Annibyniaeth ac ehangiad (1776-1865)
2.4.Eraill Rhyfel Cartref ac Adluniad
2.5.Mewnfudo, ehangu a diwydiannu pellach
2.6.Y Rhyfel Byd Cyntaf, Dirwasgiad Mawr, a'r Ail Ryfel Byd
2.7.Rhyfel Oer a oes hawliau sifil
2.8.Hanes cyfoes
3.Daearyddiaeth, hinsawdd, a'r amgylchedd
3.1.Bywyd Gwyllt
4.Demograffeg
4.1.Poblogaeth
4.2.Iaith
4.3.Crefydd [Addasu ]
Mae'r Gwelliant Cyntaf o Gyfansoddiad yr U.S. yn gwarantu ymarfer crefydd yn rhad ac am ddim ac yn gwahardd Cyngres rhag pasio deddfau sy'n parchu ei sefydliad.Cristnogaeth yw'r grefydd fwyaf cyffredin ym Mhrifysgol yr Unol Daleithiau, ond mae crefyddau eraill yn cael eu dilyn hefyd. Mewn arolwg yn 2013, dywedodd 56% o Americanwyr bod crefydd yn chwarae "rôl bwysig iawn yn eu bywydau", ffigur llawer uwch nag unrhyw genedl gyfoethog arall. Mewn arolwg Gallup 2009, dywedodd 42% o Americanwyr eu bod yn mynychu'r eglwys bob wythnos neu bron bob wythnos; Roedd y ffigurau'n amrywio o 23% yn isel yn Vermont i 63% yn Mississippi. Mae arbenigwyr, ymchwilwyr ac awduron wedi cyfeirio at yr Unol Daleithiau fel "genedl Protestannaidd" neu "wedi'i seilio ar egwyddorion Protestannaidd," gan bwysleisio'n benodol ei threftadaeth Calfinaidd.Fel gyda gwledydd eraill y Gorllewin, mae'r U.S. yn dod yn llai crefyddol. Mae Irreligion yn tyfu'n gyflym ymhlith Americanwyr o dan 30. Mae pleidleisiau'n dangos bod hyder cyffredinol Americanaidd mewn crefydd drefnedig wedi bod yn gostwng ers canol a diwedd yr 1980au, ac mae Americanwyr iau yn arbennig yn dod yn fwyfwy anghyfrifol. Yn ôl astudiaeth 2012, roedd cyfran y Protestannaidd o boblogaeth yr Unol Daleithiau wedi gostwng i 48%, gan orffen ei statws fel categori crefyddol o'r mwyafrif am y tro cyntaf. Mae gan Americanwyr heb unrhyw gref 1.7 o blant o gymharu â 2.2 ymysg Cristnogion. Mae'r rhai sydd heb eu cysylltu yn llai tebygol o briodi gyda 37% yn priodi o'i gymharu â 52% o Gristnogion.Yn ôl arolwg 2014, nododd 70.6% o oedolion eu hunain fel Cristnogion, roedd enwadau Protestannaidd yn cyfrif am 46.5%, tra'r oedd y Gatholiaeth Rufeinig, sef 20.8%, yr enwad unigol mwyaf. Cyfanswm yr adrodd am grefyddau nad ydynt yn Gristnogol yn 2014 oedd 5.9%. Mae crefyddau eraill yn cynnwys Iddewiaeth (1.9%), Islam (0.9%), Bwdhaeth (0.7%), Hindŵaeth (0.7%). Dywedodd yr arolwg hefyd fod 22.Disgrifiodd 8% o Americanwyr eu hunain fel agnostig, anffyddiwr neu ddim crefydd, o 8.2% yn 1990. Mae yna hefyd Universalist Unedigaidd, Baha'i, Sikh, Jain, Shinto, Confucian, Taoist, Druid, American Brodorol, Wiccan, cymunedau dyniaethol a deist.Protestantiaeth yw'r grŵp crefyddol Cristnogol mwyaf yn yr Unol Daleithiau. Ar y cyd mae Bedyddwyr yn ffurfio'r gangen fwyaf o Brotestaniaeth, ac Confensiwn y Bedyddwyr De yw'r unig enwad Protestanaidd unigol. Mae gan Gatholiaeth Rufeinig yr Unol Daleithiau ei darddiad yn bennaf yn y cytrefiad Sbaeneg a Ffrengig yn America, ac yn rhannol ym Mherchnogion Catholig Lloegr Maryland. Fe'i tyfodd yn ddiweddarach oherwydd ymfudiad Gwyddelig, Eidaleg, Pwyleg, Almaeneg a Sbaenaidd. Rhode Island sydd â'r ganran uchaf o Gatholigion gyda 40 y cant o'r boblogaeth gyfan. Mae gan Lutheraniaeth yn yr Unol Daleithiau ei tharddiad mewn mewnfudo o Ogledd Ewrop a'r Almaen. Gogledd a De Dakota yw'r unig ddatganiadau lle mae lluosogrwydd y boblogaeth yn Lutheraidd. Cyflwynwyd presbyteriaethiaeth yng Ngogledd America gan fewnfudwyr Albanaidd a Ulster. Er ei fod wedi lledaenu ar draws yr Unol Daleithiau, mae'n canolbwyntio'n drwm ar yr Arfordir Dwyrain. Sefydlwyd cynulleidfaoedd Diwygiedig Iseldiroedd yn gyntaf yn New Amsterdam (New York City) cyn ymledu tua'r gorllewin. Utah yw'r unig wladwriaeth lle mae mormoniaeth yn grefydd mwyafrif y boblogaeth. Mae Coridor Mormon hefyd yn ymestyn i rannau o Idaho, Nevada a Wyoming.Mae'r Belt Beibl yn dymor anffurfiol ar gyfer rhanbarth yn yr Unol Daleithiau Deheuol lle mae Protestaniaeth Efengylaidd gymdeithasol geidwadol yn rhan sylweddol o'r diwylliant ac mae presenoldeb eglwys Gristnogol ar draws yr enwadau yn gyffredinol yn uwch na chyfartaledd y genedl. Ar y llaw arall, mae crefydd yn chwarae rhan leiaf pwysig yn New England ac yn yr Unol Daleithiau Gorllewinol..
[Mwslimaidd][Hindŵaidd][Taoism][Yr Almaen]
4.4.Strwythur teuluol
5.Llywodraeth a gwleidyddiaeth
5.1.Adrannau gwleidyddol
5.2.Partļon ac etholiadau
5.3.Cysylltiadau tramor
5.4.Cyllid y Llywodraeth
5.5.Milwrol
6.Gorfodaeth y gyfraith a throsedd
7.Economi
7.1.Incwm, tlodi a chyfoeth
8.Seilwaith
8.1.Cludiant
8.2.Ynni
8.3.Cyflenwad dŵr a glanweithdra
9.Addysg
10.Diwylliant
10.1.Bwyd
10.2.Llenyddiaeth, athroniaeth, a'r celfyddydau
10.3.Cerddoriaeth
10.4.Sinema
10.5.Chwaraeon
10.6.Cyfryngau
11.Gwyddoniaeth a thechnoleg
12.Iechyd
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh