Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Unol Daleithiau
1.Etymology
2.Hanes
2.1.Pobl brodorol a hanes cyn-Columbinaidd
2.2.Aneddiadau Ewropeaidd [Addasu ]
Ar ôl i Sbaen anfon Columbus ar ei daith gyntaf i'r Byd Newydd ym 1492, dilynodd archwilwyr eraill. Yr Ewropeaid cyntaf i gyrraedd tiriogaeth yr Unol Daleithiau fodern oedd conquistadwyr Sbaen megis Juan Ponce de León, a wnaeth ei ymweliad cyntaf â Florida yn 1513; Fodd bynnag, os cyfrifir am diriogaethau anghorfforedig, yna byddai credyd yn mynd i Christopher Columbus a oedd yn glanio yn Puerto Rico ar ei daith 1493. Sefydlodd Sbaeneg yr aneddiadau cyntaf yn Florida a New Mexico fel Saint Augustine a Santa Fe. Sefydlodd y Ffrangeg eu hunain hefyd ar hyd Afon Mississippi. Dechreuodd anheddiad llwyddiannus Llwyddiannus ar arfordir dwyreiniol Gogledd America â Chymdeithas y Virginia yn 1607 yn Jamestown a Chymony'r Peregrims 'Plymouth ym 1620. Roedd llawer o setlwyr yn grwpiau Cristnogol anghytuno a ddaeth yn chwilio am ryddid crefyddol. Crëwyd cynulliad deddfwriaethol etholedig cyntaf y cyfandir, Tŷ'r Burgesses yn Virginia, yn 1619, a chyhoeddodd Compact Mayflower, a lofnodwyd gan y Pilgrims cyn dod i ben, a Gorchmynion Sylfaenol Connecticut, gynseiliau sefydlog ar gyfer patrwm hunan-lywodraeth gynrychiadol a chyfansoddiadol a fyddai'n datblygu trwy gydol y Cytrefi America.Roedd y mwyafrif o setlwyr ym mhob cymuned yn ffermwyr bach, ond datblygwyd diwydiannau eraill o fewn ychydig ddegawdau mor amrywiol â'r aneddiadau. Roedd cnydau arian parod yn cynnwys tybaco, reis a gwenith. Tyfodd diwydiannau echdynnu mewn pysgod, pysgota a lumber. Roedd y cynhyrchwyr yn cynhyrchu rhwyd ​​a llongau, ac erbyn diwedd y cyfnod colofnol roedd Americanwyr yn cynhyrchu un-seithfed o gyflenwad haearn y byd. Yn y pen draw, daeth y ddinasoedd i'r arfordir i gefnogi economïau lleol ac i wasanaethu fel canolfannau masnach. Cafodd tonnau o Scotch-Gwyddelig a grwpiau eraill eu hategu gan wladwyr Lloegr. Wrth i'r tir arfordirol dyfu, byddai'n weini'n ddrutach, a oedd yn rhyddhau gweision anweddus yn gwthio ymhellach i'r gorllewin.Dechreuwyd ar fasnach gaethweision ar raddfa fawr gyda phreifatwyr yn Lloegr.Roedd disgwyliad oes caethweision lawer yn uwch yng Ngogledd America nag ymhellach i'r de, oherwydd llai o glefyd a gwell bwyd a thriniaeth, gan arwain at gynnydd cyflym yn niferoedd y caethweision. Rhannwyd cymdeithas coloniaidd i raddau helaeth dros oblygiadau crefyddol a moesol caethwasiaeth a threfnwyd cytrefi ar gyfer ac yn erbyn yr ymarfer. Ond erbyn diwedd y 18fed ganrif, roedd caethweision Affricanaidd yn disodli gweision cynhwysfawr am lafur cnydau arian parod, yn enwedig yn y rhanbarthau deheuol.Gyda gwladychiad Prydeinig Georgia yn 1732, sefydlwyd y 13 gwladychiad a fyddai'n dod yn Unol Daleithiau America. Roedd gan bob un ohonynt lywodraethau lleol gydag etholiadau ar agor i'r rhan fwyaf o ddynion rhydd, gyda dirprwyo cynyddol i hawliau hynafol Seisnwyr ac ymdeimlad o gefnogaeth ysgogol hunan-lywodraeth ar gyfer gwleidyddiaeth. Gyda chyfraddau genedigaethau hynod o uchel, cyfraddau marwolaethau isel, ac anheddiad cyson, tyfodd y boblogaeth gytrefol yn gyflym. Ehangwyd poblogaethau Cymhafol Americanaidd cymharol fach. Y mudiad adfywiad Cristnogol o'r 1730au a'r 1740au a elwir yn y diddordeb Awakening Fawr yn y ddau grefydd a rhyddid crefyddol.Yn ystod Rhyfel y Saith Blynyddoedd (yn America, a elwir yn Rhyfel Ffrangeg a Indiaidd), fe wnaeth lluoedd Prydain atafaelu Canada o'r Ffrangeg, ond roedd y boblogaeth o Ffrainc yn aros yn wleidyddol ynysig o'r cytrefi deheuol. Ac eithrio'r Brodorion Americanaidd, a oedd yn cael eu dinistrio a'u dadleoli, roedd gan y 13 gwladychiaeth Brydeinig boblogaeth o dros 2.1 miliwn yn 1770, tua thraean o Brydain. Er gwaethaf parhau i gyrraedd newydd, cyfradd y cynnydd naturiol oedd y ffaith mai dim ond lleiafrif bychan o Americanwyr a enwyd dramor erbyn y 1770au. Roedd pellter y cytrefi o Brydain wedi caniatáu datblygu hunan-lywodraeth, ond mae eu cynghorau ysgogol llwyddiannus yn ceisio ailadrodd awdurdod brenhinol yn achlysurol.Yn 1774 roedd llong y Llynges Sbaen Santiago, o dan Juan Pérez, wedi mynd i mewn ac yn angori yn y ganolfan yn Nootka Sound.Er nad oedd y Sbaeneg yn dir, roedd y gwragedd wedi eu padlo i'r llong i fasnachu pysgod ar gyfer cregyn abalone o California. Ar y pryd, roedd y Sbaeneg yn gallu pennu'r fasnach rhwng Asia a Gogledd America, gan roi trwyddedau cyfyngedig i'r Portiwgaleg. Pan ddechreuodd y Rwsiaid sefydlu system masnachu ffwr gynyddol yn Alaska, dechreuodd y Sbaeneg herio'r Rwsiaid, gyda thraith Pérez yn y cyntaf o lawer i'r Môr Tawel Gogledd Orllewin.Ar ôl cyrraedd yr ynysoedd Hawaiaidd ym 1778, heipiodd Captain Cook i'r gogledd ac yna i'r gogledd-ddwyrain i archwilio arfordir gorllewinol Gogledd America i'r gogledd o'r aneddiadau Sbaeneg yn Alta California. Fe wnaeth ar dir ar arfordir Oregon ar oddeutu 44 ° 30 'o lledreden y gogledd, gan enwi ei bwynt glanio Cape Foulweather. Roedd tywydd gwael yn gorfodi ei longau i'r de i tua 43 ° i'r gogledd cyn y gallant ddechrau archwilio eu harfordir i'r gogledd. Ym mis Mawrth 1778, glaniodd Cook ar Bligh Island a enwyd y "King George's Sound". Cofnododd mai'r enw brodorol oedd Nutka neu Nootka, yn ôl pob tebyg yn camddeall ei sgyrsiau yn Friendly Cove / Yuquot; efallai ei fod wedi bod yn esbonio ei fod ar ynys (itchme nutka, lle y gallwch chi "fynd o gwmpas"). Efallai y bu dryswch hefyd â Nuu-chah-nulth, enw'r enwogion (enw drostynt eu hunain). Efallai ei fod wedi'i seilio'n syml ar gamddehongliad Cook o Yuquot, enw brodorol y lle..
[Iaith Ffrangeg]
2.2.1.Effeithiau ar a rhyngweithio â phoblogaethau brodorol
2.3.Annibyniaeth ac ehangiad (1776-1865)
2.4.Eraill Rhyfel Cartref ac Adluniad
2.5.Mewnfudo, ehangu a diwydiannu pellach
2.6.Y Rhyfel Byd Cyntaf, Dirwasgiad Mawr, a'r Ail Ryfel Byd
2.7.Rhyfel Oer a oes hawliau sifil
2.8.Hanes cyfoes
3.Daearyddiaeth, hinsawdd, a'r amgylchedd
3.1.Bywyd Gwyllt
4.Demograffeg
4.1.Poblogaeth
4.2.Iaith
4.3.Crefydd
4.4.Strwythur teuluol
5.Llywodraeth a gwleidyddiaeth
5.1.Adrannau gwleidyddol
5.2.Partļon ac etholiadau
5.3.Cysylltiadau tramor
5.4.Cyllid y Llywodraeth
5.5.Milwrol
6.Gorfodaeth y gyfraith a throsedd
7.Economi
7.1.Incwm, tlodi a chyfoeth
8.Seilwaith
8.1.Cludiant
8.2.Ynni
8.3.Cyflenwad dŵr a glanweithdra
9.Addysg
10.Diwylliant
10.1.Bwyd
10.2.Llenyddiaeth, athroniaeth, a'r celfyddydau
10.3.Cerddoriaeth
10.4.Sinema
10.5.Chwaraeon
10.6.Cyfryngau
11.Gwyddoniaeth a thechnoleg
12.Iechyd
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh