Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Unol Daleithiau
1.Etymology
2.Hanes
2.1.Pobl brodorol a hanes cyn-Columbinaidd
2.2.Aneddiadau Ewropeaidd
2.2.1.Effeithiau ar a rhyngweithio â phoblogaethau brodorol
2.3.Annibyniaeth ac ehangiad (1776-1865)
2.4.Eraill Rhyfel Cartref ac Adluniad
2.5.Mewnfudo, ehangu a diwydiannu pellach
2.6.Y Rhyfel Byd Cyntaf, Dirwasgiad Mawr, a'r Ail Ryfel Byd
2.7.Rhyfel Oer a oes hawliau sifil
2.8.Hanes cyfoes
3.Daearyddiaeth, hinsawdd, a'r amgylchedd
3.1.Bywyd Gwyllt
4.Demograffeg
4.1.Poblogaeth
4.2.Iaith
4.3.Crefydd
4.4.Strwythur teuluol
5.Llywodraeth a gwleidyddiaeth
5.1.Adrannau gwleidyddol
5.2.Partļon ac etholiadau
5.3.Cysylltiadau tramor
5.4.Cyllid y Llywodraeth
5.5.Milwrol
6.Gorfodaeth y gyfraith a throsedd
7.Economi
7.1.Incwm, tlodi a chyfoeth
8.Seilwaith
8.1.Cludiant
8.2.Ynni
8.3.Cyflenwad dŵr a glanweithdra
9.Addysg
10.Diwylliant
10.1.Bwyd
10.2.Llenyddiaeth, athroniaeth, a'r celfyddydau
10.3.Cerddoriaeth
10.4.Sinema
10.5.Chwaraeon
10.6.Cyfryngau
11.Gwyddoniaeth a thechnoleg
12.Iechyd [Addasu ]
Mae gan yr Unol Daleithiau ddisgwyliad oes o 79.8 mlynedd ar enedigaeth, i fyny o 75.2 mlynedd yn 1990. Mae'r gyfradd marwolaethau babanod o 6.17 fesul mil yn gosod yr Unol Daleithiau 56ain isaf o 224 o wledydd.Roedd cynyddu gordewdra yn yr Unol Daleithiau a gwelliannau iechyd mewn mannau eraill yn cyfrannu at ostwng disgwyliad oes y wlad o 11eg yn y byd yn 1987, i 42ain yn 2007. Mae cyfraddau gordewdra wedi dyblu yn y 30 mlynedd diwethaf, sef yr uchaf yn y diwydiannol byd, ac ymhlith yr uchaf yn unrhyw le. Mae oddeutu un rhan o dair o'r boblogaeth oedolion yn ordew ac mae trydydd ychwanegol yn rhy drwm. Mae diabetes math 2 sy'n gysylltiedig â gordewdra yn cael ei ystyried yn epidemig gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol.Yn 2010, achosodd clefyd y rhydwelïau coronaidd, canser yr ysgyfaint, strôc, clefydau pwlmonaidd rhwystrol cronig, a damweiniau traffig y mwyafrif o fywydau a gollwyd yn yr Unol Daleithiau Poen cefn isel, iselder iselder, anhwylderau cyhyrysgerbydol, poen gwddf a phryder a achosodd y mwyafrif o flynyddoedd a gollwyd anabledd. Y ffactorau risg mwyaf niweidiol oedd deiet gwael, ysmygu tybaco, gordewdra, pwysedd gwaed uchel, siwgr gwaed uchel, anweithgarwch corfforol, a defnydd alcohol. Roedd clefyd Alzheimer, camddefnyddio cyffuriau, clefyd yr arennau, canser a chwympiadau yn achosi y blynyddoedd mwyaf o fywydau a gollwyd dros eu cyfraddau fesul blwyddyn wedi'u haddasu ar gyfer oedran 1990 fesul cap. Mae cyfraddau beichiogrwydd ac erthylu yn yr arddegau yn UDA yn sylweddol uwch nag yng ngwledydd eraill y Gorllewin, yn enwedig ymhlith duon a Hispanics.Mae'r U.S. yn arweinydd byd-eang mewn arloesedd meddygol. Datblygodd America neu gyfrannodd yn sylweddol i 9 o'r 10 arloesedd meddygol pwysicaf uchaf ers 1975 fel y'u barnwyd gan arolwg meddygon 2001, tra bod yr Undeb Ewropeaidd a'r Swistir gyda'i gilydd yn cyfrannu at bump. Ers 1966, mae mwy o Americanwyr wedi derbyn Gwobr Nobel mewn Meddygaeth na gweddill y byd gyda'i gilydd.O 1989 i 2002, buddsoddwyd pedwar gwaith yn fwy o arian mewn cwmnïau biotechnoleg preifat yn America nag yn Ewrop. Mae system gofal iechyd yr Unol Daleithiau yn pennu llawer iawn o genedl arall, wedi'i fesur yn y gwariant fesul pen a'r ganran o CMC.Mae sylw gofal yn yr Unol Daleithiau yn gyfuniad o ymdrechion cyhoeddus a phreifat ac nid yw'n gyffredinol. Yn 2014, ni chafodd 13.4% o'r boblogaeth yswiriant iechyd. Mae pwnc Americanwyr heb yswiriant a heb yswiriant yn fater gwleidyddol mawr. Yn 2006, daeth Massachusetts yn wladwriaeth gyntaf i orchymyn yswiriant iechyd cyffredinol. Byddai deddfwriaeth ffederal a basiwyd yn gynnar yn 2010 yn creu system yswiriant iechyd bron-gyffredinol ledled y wlad erbyn 2014, er bod y bil a'i effaith yn y pen draw yn destun dadleuon..
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh