Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Unol Daleithiau
1.Etymology
2.Hanes
2.1.Pobl brodorol a hanes cyn-Columbinaidd
2.2.Aneddiadau Ewropeaidd
2.2.1.Effeithiau ar a rhyngweithio â phoblogaethau brodorol
2.3.Annibyniaeth ac ehangiad (1776-1865) [Addasu ]
Y Rhyfel Revolutionary America oedd y rhyfel cysegriad llwyddiannus cyntaf o annibyniaeth yn erbyn pŵer Ewropeaidd. Roedd Americanwyr wedi datblygu ideoleg o "republicanism" gan honni bod y llywodraeth yn gorffwys ar ewyllys y bobl fel y mynegwyd yn eu deddfwrfeydd lleol. Roeddent yn mynnu eu hawliau fel Saeson a "dim treth heb gynrychiolaeth". Mynnodd y Prydeinig ar weinyddu'r ymerodraeth drwy'r Senedd, ac ymladdodd y gwrthdaro yn rhyfel.Yn dilyn cyfnod y penderfyniad Lee, ar 2 Gorffennaf, 1776, sef y bleidlais wirioneddol am annibyniaeth, mabwysiadodd yr Ail Gyngres Gyfandirol Ddatganiad Annibyniaeth ar Orffennaf 4, a gyhoeddodd, mewn rhagolwg hir, bod y ddynoliaeth honno'n cael ei greu yn gyfartal yn eu hawliau annymunol ac nad oedd y hawliau hynny yn cael eu diogelu gan Brydain Fawr, a datgan, yn nheiriau'r penderfyniad, bod y Cyrnedd ar ddeg yn wladwriaethau annibynnol ac nad oedd ganddynt ffyddlondeb i'r Goron Prydeinig yn yr Unol Daleithiau. Dathlir pedwerydd diwrnod mis Gorffennaf yn flynyddol fel Diwrnod Annibyniaeth. Datganodd yr Ail Gyngres Gyfandirol ar 9 Medi "lle, cyn hynny, mae'r geiriau 'United Colonies' wedi cael eu defnyddio, bydd y gamfa yn cael ei newid ar gyfer y dyfodol i'r 'Unol Daleithiau'. Yn 1777, sefydlodd yr Erthyglau Cydffederasiwn lywodraeth wan a oedd yn gweithredu tan 1789.Cydnabu Prydain annibyniaeth yr Unol Daleithiau yn dilyn eu trechu yn Yorktown ym 1781. Yn nhafarn heddwch 1783, cydnabuwyd sofraniaeth America o arfordir yr Iwerydd i'r gorllewin i Afon Mississippi. Arweiniodd y Cenhedloeddwyr Gonfensiwn Philadelphia 1787 yn ysgrifenedig Cyfansoddiad yr Unol Daleithiau, a gadarnhawyd yng nghonfensiynau'r wladwriaeth ym 1788. Cafodd y llywodraeth ffederal ei had-drefnu i dri changen, ar yr egwyddor o greu gwiriadau a balansau gwynt, ym 1789. George Washington, a oedd wedi arwain y y fyddin chwyldroadol i fuddugoliaeth, oedd y llywydd cyntaf a etholwyd o dan y cyfansoddiad newydd.Mabwysiadwyd Mesur Hawliau, gwahardd cyfyngu ffederal rhyddid personol a gwarantu ystod o amddiffyniadau cyfreithiol, yn 1791.Er bod y llywodraeth ffederal wedi troseddolu'r fasnach gaethweision rhyngwladol ym 1808, ar ôl 1820, ymgorfforwyd cnwd cotwm hynod broffidiol yn y De Deheuol, ynghyd â'r boblogaeth gaethweision. Yr Ail Ailhefiad Mawr, yn enwedig 1800-1840, a drosodd miliynau i Brotestaniaeth efengylaidd. Yn y Gogledd, egniodd nifer o symudiadau diwygio cymdeithasol lluosog, gan gynnwys diddymiad; yn y De, y Methodistiaid a'r Bedyddwyr ymhlith poblogaethau caethweision.Roedd y Americanwyr yn awyddus i ehangu'r gorllewin yn ysgogi cyfres hir o Rhyfeloedd Indiaidd America. Mae prynu tiriogaeth Louisiana o hawlio Ffrainc yn 1803 bron yn dyblu ardal y genedl. Rhyfel 1812, a ddatganodd yn erbyn Prydain dros amryw o gwynion ac ymladdodd i dynnu, cryfhau cenedlaetholdeb yr Unol Daleithiau. Arweiniodd cyfres o ymosodiadau milwrol i Florida i Sbaen ei daflu a thiriogaeth eraill Arfordir y Gwlff ym 1819. Fe gynorthwywyd ehangiad gan bŵer stêm, pan ddechreuodd llongau teithio ar hyd systemau dŵr mawr America, a gysylltwyd â chamlesi newydd, megis yr Erie a'r I & M; yna, dechreuodd rheilffyrdd hyd yn oed yn gyflymach eu rhan ar draws gwlad y wlad.O 1820 i 1850, dechreuodd democratiaeth Jacks set o ddiwygiadau a oedd yn cynnwys pleidlais gwrywaidd gwyn ehangach; arweiniodd at gynnydd y System Democratiaid Ail-Blaid a Whigiaid fel y pleidiau mwyaf blaenllaw o 1828 i 1854. Roedd Llwybr y Dagrau yn y 1830au yn esbonio polisi tynnu Indiaidd a oedd yn ailsefydlu Indiaid i'r gorllewin ar amheuon Indiaidd. Ymunodd yr Unol Daleithiau Gweriniaeth Texas ym 1845 yn ystod cyfnod o ddynodiad Manifest ehangu. Arweiniodd Cytuniad Oregon 1846 â Phrydain at reolaeth yr Unol Daleithiau Gogledd Orllewin America heddiw.Canlyniad Victory yn y Rhyfel Mecsico-Americanaidd oedd Cesiwn California Mecsicanol 1848 a llawer o'r De-orllewin Americanaidd heddiw.Rhyfedd Aur California o 1848-49 ysgogi mudo gorllewinol a chreu straeon gorllewinol ychwanegol. Ar ôl Rhyfel Cartref America, fe wnaeth rheilffyrdd traws-gynhaliol newydd adleoli'n haws i setlwyr, masnach fewnol ehangu a gwrthdaro cynyddol gydag Americanwyr Brodorol. Dros hanner canrif, roedd colli'r bison Americanaidd (a elwir weithiau'n "bwffalo") yn ergyd yn bodoli i lawer o ddiwylliannau Indiaid Plains. Ym 1869, ceisiodd Polisi Heddwch newydd amddiffyn Gwledydd-Americanaidd rhag camdriniaeth, osgoi rhyfel pellach, a sicrhau eu dinasyddiaeth U.S. yn ddiweddarach, er bod gwrthdaro, gan gynnwys nifer o'r Rhyfeloedd Indiaidd mwyaf, yn parhau trwy'r Gorllewin hyd at y 1900au..
2.4.Eraill Rhyfel Cartref ac Adluniad
2.5.Mewnfudo, ehangu a diwydiannu pellach
2.6.Y Rhyfel Byd Cyntaf, Dirwasgiad Mawr, a'r Ail Ryfel Byd
2.7.Rhyfel Oer a oes hawliau sifil
2.8.Hanes cyfoes
3.Daearyddiaeth, hinsawdd, a'r amgylchedd
3.1.Bywyd Gwyllt
4.Demograffeg
4.1.Poblogaeth
4.2.Iaith
4.3.Crefydd
4.4.Strwythur teuluol
5.Llywodraeth a gwleidyddiaeth
5.1.Adrannau gwleidyddol
5.2.Partļon ac etholiadau
5.3.Cysylltiadau tramor
5.4.Cyllid y Llywodraeth
5.5.Milwrol
6.Gorfodaeth y gyfraith a throsedd
7.Economi
7.1.Incwm, tlodi a chyfoeth
8.Seilwaith
8.1.Cludiant
8.2.Ynni
8.3.Cyflenwad dŵr a glanweithdra
9.Addysg
10.Diwylliant
10.1.Bwyd
10.2.Llenyddiaeth, athroniaeth, a'r celfyddydau
10.3.Cerddoriaeth
10.4.Sinema
10.5.Chwaraeon
10.6.Cyfryngau
11.Gwyddoniaeth a thechnoleg
12.Iechyd
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh